Phòng Truyền Thông Nhật Nam, Tác giả tại BDS NHẬT NAM